Vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Giá vé đi Hồ Chí Minh - Vé rẻ đi Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh - Sân bay Hồ Chí Minh - Lịch bay đi Hồ Chí Minh

Giá vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Vé máy bay Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Đà Nẵng (21 tháng 10 đến 26 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Nẵng (21 tháng 9 đến 26 tháng 9) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Nẵng (06 tháng 10 đến 10 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Nẵng (06 tháng 10 đến 10 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Nẵng (21 tháng 9 đến 28 tháng 9) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Nẵng (21 tháng 10 đến 26 tháng 10) giá vé từ 0.7 triệu đồng

Vé máy bay Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Đà Lạt (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Đà Lạt (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Đà Lạt (05 tháng 5 đến 08 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Lạt (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Lạt (05 tháng 5 đến 08 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng
 • từ Đà Lạt (05 tháng 5 đến 08 tháng 5) giá vé từ 0.8 triệu đồng

Vé máy bay Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Hà Nội (10 tháng 9 đến 17 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Hà Nội (23 tháng 8 đến 13 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Hà Nội (14 tháng 10 đến 17 tháng 10) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Hà Nội (10 tháng 10 đến 14 tháng 10) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Hà Nội (25 tháng 9 đến 28 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Hà Nội (08 tháng 9 đến 12 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng

Vé máy bay Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Hải Phòng (14 tháng 5 đến 19 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • từ Hải Phòng (13 tháng 5 đến 17 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • từ Hải Phòng (14 tháng 5 đến 19 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • từ Hải Phòng (13 tháng 5 đến 17 tháng 5) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • từ Hải Phòng (20 tháng 4 đến 22 tháng 4) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • từ Hải Phòng (19 tháng 4 đến 21 tháng 4) giá vé từ 1.4 triệu đồng

Vé máy bay Huế đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Huế (22 tháng 9 đến 26 tháng 9) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • từ Huế (22 tháng 9 đến 26 tháng 9) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • từ Huế (01 tháng 9 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Huế (21 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • từ Huế (23 tháng 4 đến 06 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • từ Huế (21 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1.2 triệu đồng

Vé máy bay Nha Trang đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Nha Trang (28 tháng 4 đến 04 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Nha Trang (10 tháng 5 đến 12 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Nha Trang (21 tháng 4 đến 24 tháng 4) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Nha Trang (20 tháng 5 đến 22 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Nha Trang (12 tháng 5 đến 15 tháng 5) giá vé từ 0.6 triệu đồng
 • từ Nha Trang (10 tháng 5 đến 12 tháng 5) giá vé từ 0.7 triệu đồng

Vé máy bay Phú Quốc đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Phú Quốc (30 tháng 9 đến 11 tháng 10) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • từ Phú Quốc (30 tháng 9 đến 11 tháng 10) giá vé từ 0.8 triệu đồng
 • từ Phú Quốc (29 tháng 4 đến 02 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Phú Quốc (29 tháng 4 đến 02 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Phú Quốc (30 tháng 9 đến 11 tháng 10) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • từ Phú Quốc (30 tháng 4 đến 02 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng

Vé máy bay PleiKu đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Plei Ku (19 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 0.9 triệu đồng
 • từ Plei Ku (19 tháng 4 đến 20 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Plei Ku (19 tháng 4 đến 20 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Plei Ku (20 tháng 4 đến 21 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Plei Ku (19 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Plei Ku (19 tháng 4 đến 23 tháng 4) giá vé từ 1 triệu đồng

Vé máy bay Tuy Hòa đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Tuy Hòa (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Tuy Hòa (13 tháng 5 đến 16 tháng 5) giá vé từ 1 triệu đồng
 • từ Tuy Hòa (13 tháng 5 đến 16 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • từ Tuy Hòa (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • từ Tuy Hòa (06 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng
 • từ Tuy Hòa (13 tháng 5 đến 16 tháng 5) giá vé từ 1.1 triệu đồng

Vé máy bay Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Thanh Hóa (29 tháng 4 đến 30 tháng 4) giá vé từ 2.6 triệu đồng
 • từ Thanh Hóa (29 tháng 4 đến 30 tháng 4) giá vé từ 2.6 triệu đồng
 • từ Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 2.6 triệu đồng
 • từ Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 09 tháng 5) giá vé từ 2.7 triệu đồng
 • từ Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 03 tháng 5) giá vé từ 2.7 triệu đồng
 • từ Thanh Hóa (02 tháng 5 đến 03 tháng 5) giá vé từ 2.7 triệu đồng

Vé máy bay Quy Nhơn đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Quy Nhơn (26 tháng 8 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • từ Quy Nhơn (23 tháng 5 đến 29 tháng 5) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • từ Quy Nhơn (26 tháng 8 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • từ Quy Nhơn (23 tháng 5 đến 29 tháng 5) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • từ Quy Nhơn (23 tháng 5 đến 29 tháng 5) giá vé từ 1.6 triệu đồng
 • từ Quy Nhơn (26 tháng 8 đến 04 tháng 9) giá vé từ 1.6 triệu đồng

Vé máy bay Chu Lai đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Chu Lai (09 tháng 6 đến 17 tháng 6) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • từ Chu Lai (09 tháng 6 đến 17 tháng 6) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • từ Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • từ Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.5 triệu đồng
 • từ Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.6 triệu đồng
 • từ Chu Lai (09 tháng 6 đến 16 tháng 6) giá vé từ 1.7 triệu đồng

Vé máy bay Đồng Hới đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Đồng Hới (14 tháng 6 đến 30 tháng 6) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • từ Đồng Hới (10 tháng 6 đến 12 tháng 6) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • từ Đồng Hới (10 tháng 6 đến 12 tháng 6) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • từ Đồng Hới (22 tháng 7 đến 25 tháng 7) giá vé từ 1.8 triệu đồng
 • từ Đồng Hới (15 tháng 6 đến 30 tháng 6) giá vé từ 2 triệu đồng
 • từ Đồng Hới (03 tháng 6 đến 08 tháng 6) giá vé từ 2 triệu đồng

Vé máy bay Vinh đi TP Hồ Chí Minh

 • từ Vinh (10 tháng 10 đến 20 tháng 10) giá vé từ 1.2 triệu đồng
 • từ Vinh (10 tháng 10 đến 20 tháng 10) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • từ Vinh (09 tháng 9 đến 12 tháng 9) giá vé từ 1.3 triệu đồng
 • từ Vinh (09 tháng 9 đến 12 tháng 9) giá vé từ 1.4 triệu đồng
 • từ Vinh (14 tháng 5 đến 15 tháng 5) giá vé từ 1.9 triệu đồng
 • từ Vinh (14 tháng 5 đến 15 tháng 5) giá vé từ 1.9 triệu đồng

Vé bao gồm thuế phí lệ phí sân bay phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay và ngày bay để biết thêm chi tiết giá rẻ đi Hồ Chí Minh quý khách vui lòng liên hệ 0916699856

Các hãng hàng không bay chặng này
 • Jetstar
 • Vietnam Airlines
 • Vietjet Air

Vé máy bay giá rẻ đi Hồ Chí Minh

Chặng bay Hãng hàng không Giá trong khoảng
Hà Nội › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,870,000 VNĐ
Vietjet Air 699,000 VNĐ
Jestar Pacific 890,000 VNĐ
Đà Nẵng › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,050,000 VNĐ
Vietjet Air 480,000 VNĐ
Jestar Pacific 550,000 VNĐ
Nha Trang › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Jestar Pacific Đang cập nhật
Côn Đảo › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,450,000 VNĐ
Hải Phòng › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,000,000 VNĐ
Vietjet Air 699,000 VNĐ
Jestar Pacific 590,000 VNĐ
Thanh Hoá › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,870,000 VNĐ
Huế › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,050,000 VNĐ
Jestar Pacific Đang cập nhật
Phú Quốc › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Vietjet Air 390,000 VNĐ
Jestar Pacific 360,000 VNĐ
Đà Lạt › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Vietjet Air 390,000 VNĐ
Buôn Ma Thuột › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Vietjet Air 390,000 VNĐ
Jestar Pacific 290,000 VNĐ
Pleiku › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,550,000 VNĐ
Đồng Hới › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,450,000 VNĐ
Quy Nhơn › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,900,000 VNĐ
Vietjet Air 480,000 VNĐ
Rạch Giá › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,150,000 VNĐ
Vinh › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,870,000 VNĐ
Vietjet Air 900,000 VNĐ
Jestar Pacific 890,000 VNĐ
Cà Mau › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 1,450,000 VNĐ
Singapore › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines Đang cập nhật
Vietjet Air Đang cập nhật
Jestar Pacific 700.000 VNĐ
Melbourne › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 12,223,200 VNĐ
Sydney › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 12,223,200 VNĐ
Phnom Penh › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,805,000 VNĐ
Frankfurt › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 18,111,500 VNĐ
Siem Reap › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,805,000 VNĐ
Yangon › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 5,141,400 VNĐ
Vientiane › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 2,570,700 VNĐ
BuSan › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 8,647,100 VNĐ
Fukuoka › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 13,905,100 VNĐ
Guangzhou › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 5,702,400 VNĐ
Hong Kong › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 6,169,900 VNĐ
Kaohsiung › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 6,543,900 VNĐ
Nagoya › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 13,905,100 VNĐ
Taipei › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 6,543,900 VNĐ
Tokyo › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 13,905,100 VNĐ
Bangkok › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 3,038,200 VNĐ
Vietjet Air 1,075,000 VNĐ
Kuala Lumpur › TP Hồ Chí Minh Vietnam Airlines 3,482,600 VNĐ

Bay giá rẻ nhất đi Hồ Chí Minh chỉ từ 590,000 VNĐ giá vé chưa bao gồm thuế phí lệ phí sân bay phụ thuộc vào tình trạng chuyến bay và ngày bay để biết thêm chi tiết giá rẻ đi Hồ Chí Minh quý khách vui lòng liên hệ 0916699856

Đại lý bán vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Đại lý bán vé máy bay VLSC là một trong những đại lý bán vé máy bay đi Hồ Chí Minh uy tín trên toàn quốc chúng tôi có thể xuất vé cho khách hàng ở Việt Nam từ các thành Phố Hà Nôi, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Địa danh Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước.

 • Diện tích: 809 mi²
 • Độ cao: 62'
 • Thời tiết: 30°C, Gió Hướng Đông Nam với 13 km/h, 62% Độ ẩm
 • Dân số: 8,224 triệu (2015)

sân bay Hồ Chí Minh

Sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là cảng hàng không quốc tế ở miền Nam Việt Nam. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với diện tích 850 ha đứng đầu về mặt công suất nhà ga và cũng là sân bay có lượng khách lớn nhất Việt Nam.

 • Địa chỉ: Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Mã: SGN
 • Độ cao: 33'

Lịch bay đi Hồ Chí Minh

Lich bay Hà Nội đi Hồ Chí Minh

Chuyến bayKhởi hànhĐến
VJ121 05:35 07:40
VJ125 05:45 07:50
VN 223 05:45 07:55
VN 225 06:25 08:35
VJ127 06:40 08:45
VN 227 07:00 09:10
VJ123 07:35 09:40
VN 7231 08:00 10:10
VJ131 08:20 10:25
VN 233 08:30 10:40
BL 791 08:40 10:45
VJ133 09:10 11:15
VN 7221 09:30 11:40
VN 237 09:55 12:05
VJ149 10:25 12:30
VJ129 10:45 12:50
VJ145 11:00 13:05
VN 235 11:40 13:50
VJ141 12:20 14:25
VJ139 12:45 14:50
VN 239 12:50 15:00
VJ173 13:20 15:25
VJ143 13:40 15:45
VN 249 13:50 16:00
VN 253 14:00 16:10
VJ147 14:30 16:35
VN 247 14:30 16:40
VN 265 15:00 17:10
BL 795 15:20 17:25
VN 257 16:10 18:20
VJ153 16:30 18:35
BL 797 17:25 19:30
VN 7271 17:25 19:35
VJ157 17:35 19:40
VN 255 17:55 20:05
VJ169 18:05 20:10
VJ137 18:25 20:30
VJ165 18:50 20:55
VN 261 19:05 21:15
BL 785 19:15 21:20
VN 251 19:25 21:35
VN 267 19:35 21:45
VN 7241 19:40 21:50
VJ171 19:50 21:55
VN 271 20:05 22:15
VJ167 20:40 22:45
BL 799 20:45 22:50
VJ179 21:00 23:05
VN 275 21:05 23:15
VN 273 21:35 23:45
VJ185 21:40 23:45
VJ175 22:40 00:45
VJ155 22:55 01:00
VJ163 23:05 01:10
VJ177 23:20 01:25
Các chặng khác


ĐẶT Vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Vé máy bay khách mới đặt

smVJ
TP Hồ Chí Minh - Huế
1 phút trước
Ngày khởi hành: 25/10/2018
smVN
Hà Nội - Đà Lạt
1 phút trước
Ngày khởi hành: 12/11/2018
smBL
Hà Nội - Đà Lạt
1 phút trước
Ngày khởi hành: 04/11/2018

Các hình thức đặt Vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Trực tiếp lên website, nhanh nhất - tiện nhất

Trực tiếp lên website, nhanh nhất - tiện nhất

www.vlsc.vn cung cấp các tiện ích tra giá và đặt vé trực tuyến tiện lợi nhất tới quý khách.

Qua chat

Liên hệ với nhân viên hỗ trợ

Đến trực tiếp văn phòng

Đến trực tiếp văn phòng

Điều hành và phát triển bởi trưởng phòng vé máy bay giá rẻ Văn Lâm

Các hình thức thanh toán vé máy bay

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng

Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách vui lòng qua văn phòng để thanh toán và nhận vé.

Thanh toán qua máy cà thẻ (POS)

Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức cà thẻ (POS) tại văn phòng công ty (có tính phí).

Thanh toán tại nhà

Nhân viên bán vé sẽ giao vé & thu tiền tại nhà theo địa chỉ Quý khách cung cấp.

Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển qua thẻ ATM, hoặc qua Internet banking.

Đăng ký nhận email khuyến mãi